Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای 2-2-1 و 2-2-2 یا 2-2-3 می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می‌شود:

ردیف شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت،گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل %75از کل داراییهای صندوق
1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار   حداقل %30 از كل دارایيهای صندوق
1-2 گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي حداكثر %60از كل دارایيهای صندوق
1-3 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداكثر %40از كل دارایيهای صندوق
1-4 حداكثر %30از كل دارایيهای صندوق اوراق بهادار تضمين شده توسط یک ضامن 
2 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهي سپرده كالایي پذیرفته شده در بورس حداقل %5 و حداكثر %20از كل دارایيهای صندوق
2-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یك ناشر حداکثر %5از سهام و حق تقدم سهام منتشره 
2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختيار معامله همان سهام حداكثر %5از كل دارایيهای صندوق
2-3 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداكثر %5از كل دارایيهای صندوق 
2-4
سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران 
حداكثر %5از كل دارایيهای صندوق
2-5 اخذ موقعيت خرید در قرارداد اختيار معامله سهام  حداكثر %5 از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
2-6 اخذ موقعيت فروش در قرارداد اختيار معامله خرید سهام  حداكثر %10از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
2-7 سرمایه گذاری در گواهي سپرده كالایي پذیرفته شده نزد یكي از بورسها  حداكثر %5از كل دارایي های صندوق
3  واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"* 

 حداکثر %5 از کل داراییهای صندوق و تا سقف %30از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران میباشد.


 

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان