صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۱/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۳۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۰۰۷,۱۱۷,۰۰۷,۸۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۱۴:۰۳:۰۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ۱۰,۰۲۲ ۱۰,۰۱۴ ۲۱۱ ۰ ۵۹۹,۹۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۰۷,۱۱۷,۰۰۷,۸۷۳
  ۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ۱۰,۰۱۸ ۱۰,۰۱۰ ۲۱۱ ۰ ۵۹۹,۹۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۰۴,۸۹۲,۴۸۳,۳۲۲
  ۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۱۰,۰۱۳ ۱۰,۰۰۵ ۲۱۱ ۳,۴۴۰,۰۰۰ ۵۹۹,۹۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۰۲,۶۶۷,۸۹۳,۴۶۱
  ۴ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۰,۱۸۴ ۱۰,۱۷۷ ۲۰۷ ۰ ۵۹۶,۴۷۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۹۶,۵۵۶,۶۱۸ ۵,۰۵۳,۲۷۰,۱۳۰,۴۹۰
  ۵ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۰,۰۰۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۰۷ ۰ ۵۹۶,۴۷۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۹۶,۵۵۶,۶۱۸ ۴,۹۶۵,۳۷۹,۶۰۹,۱۰۴
  ۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰,۱۷۴ ۱۰,۱۶۶ ۲۰۲ ۰ ۵۹۶,۴۷۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۹۶,۵۵۶,۶۱۸ ۵,۰۴۸,۰۸۸,۸۱۳,۰۹۸
  ۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۰,۱۷۱ ۱۰,۱۶۳ ۱۵۹ ۰ ۵۹۶,۴۷۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۹۶,۵۵۶,۶۱۸ ۵,۰۴۶,۳۹۶,۲۵۱,۳۶۶
  ۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۰,۱۶۶ ۱۰,۱۵۸ ۱۵۹ ۳۵,۱۳۰,۰۰۰ ۵۹۶,۴۷۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۹۶,۵۵۶,۶۱۸ ۵,۰۴۴,۱۶۳,۷۷۹,۳۱۵
  ۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۱۰,۱۶۱ ۱۰,۱۵۳ ۱۹۴ ۰ ۵۶۱,۳۴۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۶۱,۴۲۶,۶۱۸ ۴,۶۸۴,۷۲۶,۶۶۷,۴۹۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۰,۱۵۷ ۱۰,۱۴۸ ۱۹۵ ۰ ۵۶۱,۳۴۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۶۱,۴۲۶,۶۱۸ ۴,۶۸۲,۷۰۹,۵۴۶,۲۹۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۰,۱۵۳ ۱۰,۱۴۴ ۱۹۵ ۴,۴۳۰,۰۰۰ ۵۶۱,۳۴۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۶۱,۴۲۶,۶۱۸ ۴,۶۸۰,۶۹۴,۵۹۱,۴۳۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۰,۱۲۶ ۱۰,۱۱۷ ۱۶۷ ۰ ۵۵۶,۹۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۵۶,۹۹۶,۶۱۸ ۴,۶۲۳,۲۴۷,۷۴۳,۳۰۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۰,۱۲۳ ۱۰,۱۱۵ ۱۰۲ ۰ ۵۵۶,۹۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۵۶,۹۹۶,۶۱۸ ۴,۶۲۲,۳۱۱,۱۹۷,۵۰۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۰,۱۳۲ ۱۰,۱۰۴ ۱۲۱ ۰ ۵۵۶,۹۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۵۶,۹۹۶,۶۱۸ ۴,۶۱۷,۳۷۶,۱۴۵,۲۲۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۱۰,۱۲۲ ۱۰,۱۱۳ ۱۰۸ ۰ ۵۵۶,۹۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۵۶,۹۹۶,۶۱۸ ۴,۶۲۱,۶۳۴,۰۳۷,۷۰۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۱۰,۱۲۲ ۱۰,۱۱۳ ۱۰۸ ۰ ۵۵۶,۹۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۵۶,۹۹۶,۶۱۸ ۴,۶۲۱,۵۲۷,۲۳۴,۰۲۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۱۰,۱۱۷ ۱۰,۱۰۸ ۱۰۸ ۰ ۵۵۶,۹۱۲,۶۳۶ ۳۸۵,۴۰۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۵۶,۹۹۶,۶۱۸ ۴,۶۱۹,۳۵۹,۶۰۱,۳۶۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۱۰,۱۰۶ ۱۰,۰۹۸ ۱۰۸ ۰ ۵۵۶,۹۱۲,۶۳۶ ۵۱,۴۰۰ ۹۹,۵۷۷,۵۷۳ ۴۵۷,۳۸۲,۰۱۸ ۴,۶۱۸,۴۶۰,۶۹۶,۹۵۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۱۰,۱۰۱ ۱۰,۰۹۲ ۱۲۳ ۰ ۵۵۶,۹۱۲,۶۳۶ ۳۱,۰۰۰ ۹۹,۵۲۶,۱۷۳ ۴۵۷,۴۳۳,۴۱۸ ۴,۶۱۶,۳۷۹,۹۴۷,۲۴۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۰,۰۹۷ ۱۰,۰۸۸ ۱۱۶ ۰ ۵۵۶,۹۱۲,۶۳۶ ۳,۶۳۰,۸۶۶ ۹۹,۴۹۵,۱۷۳ ۴۵۷,۴۶۴,۴۱۸ ۴,۶۱۴,۹۸۳,۶۵۱,۳۴۴