بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 213,663 10.12 170,785 12.15 165,190 11.92 165,190 12.04
اوراق مشارکت 1,015,809 48.13 1,203,294 85.61 1,170,780 84.45 1,130,012 82.34
سپرده بانکی 875,499 41.48 13,775 0.98 28,653 2.07 55,923 4.08
وجه نقد 22 0 21 0 19 0 19 0
سایر دارایی ها 5,471 0.26 17,641 1.26 21,757 1.57 21,187 1.54
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 202,531 9.6 170,785 12.15 165,190 11.92 165,190 12.04