بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 210,677 10.19 165,190 11.78 165,190 11.44 165,190 11.01
اوراق مشارکت 1,023,031 49.49 1,147,226 81.84 1,161,354 80.42 1,173,555 78.25
سپرده بانکی 826,609 39.98 62,208 4.44 95,985 6.65 139,191 9.28
وجه نقد 22 0 19 0 19 0 19 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 6,995 0.34 27,129 1.94 21,580 1.49 21,737 1.45
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 200,231 9.69 165,190 11.78 165,190 11.44 165,190 11.01